GDPRSprávce údajů: Politické hnutí Starostové a nezávislí

Kontakty na správce najdete ZDE.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci agendy vyplývající z činnosti našeho hnutí. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci některé agendy, politické hnutí Starostové a nezávislí je zpracovává jako správce, máte právo:

Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON).

Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu info@stan.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu uvedenou na začátku tohoto textu, nebo osobně.

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku, nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Podle zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích zpracováváme osobní údaje o členech v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa a datum přihlášení k členství. Tyto Vaše údaje používáme za účelem identifikace a vedení evidence členů a případně za účelem Vašeho kontaktování v záležitostech týkajících se Vašeho členství. Na základě zákonné povinnosti dále zpracováváme údaje o našich dárcích. Tyto údaje předáváme pouze Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Osobní údaje zpracováváme a předáváme v rozsahu jméno a příjmení, datum narození a přehled jejich darů s uvedenou výší peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého daru. Dále předáváme osobní údaje do veřejného registru politických stran a politických hnutí o našich členech, kteří vykonávají funkci statutárního orgánu hnutí, nebo o našich členech, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem našeho hnutí.

Na základě smluv zpracováváme údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje dodavatelích. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci v hlavní kanceláři, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti např. ČSSZ, finanční správě, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

Velkou část údajů o našich členech a příznivcích hnutí Starostové a nezávislí zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce. Hnutí Starostové a nezávislí vede interní databázi našich členů a příznivců. Takto zpracováváme především Vaše jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, datum přihlášení k příznivectví (platí pro registrované příznivce), telefonní číslo a emailová adresa, vykonávaná profese, historie členství či příznivectví. Tyto osobní údaje získáváme z Vašich přihlášek či jiných podání nebo na základě vnitrostranické komunikace s Vámi. Registrované příznivectví je forma, kterou zákon nijak neupravuje, ale vzhledem k našim stanovám je nutným předpokladem pro pozdější plnohodnotné členství. S Vašimi údaji pracují pouze určení zaměstnanci v hlavní kanceláři, krajské a celorepublikové předsednictvo, krajské výbory a tajemníci jednotlivých krajů. Údaje o našich členech a příznivcích nepředáváme třetím stranám vyjma zpracovatelů (spravování interní evidence a webových stránek). Tyto osobní údaje využíváme zejména pro zasílání pravidelného newsletteru, kterým Vás chceme informovat zejména o činnostech našeho hnutí, o našich plánech a projektech či o aktuálním politickém dění či legislativě. Vaše údaje zpracováváme i za účelem zlepšení vnitrostranické komunikace.

Dále pak zpracováváme osobní údaje o členech volebních komisí. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, telefon, email a informace o tom, v jaké volební komisi byl členem a kdy. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem Vašeho oslovení při příštích volbách s nabídkou opětovného členství ve volební komisi. Osobní údaje nikomu nepředáváme a pracují s nimi jen krajští tajemníci.

Může se stát, že o Vás evidujeme jméno, příjmení a email. Tyto osobní údaje můžeme evidovat o lidech, kteří nejsou členy či příznivci a využíváme je pouze pro zasílání informací o našem hnutí a jeho fungování emailem. K takovému zasílání informací využíváme osobní údaje pouze od lidí, kteří se dobrovolně přihlásili k odběru novinek emailem. Při různých příležitostech se Vás proto ptáme, zda chcete dostávat novinky a informace emailem. Pokud jste se někdy přihlásili k odběru newsletteru a dalších informací, můžete se kdykoliv odhlásit zasláním emailu na tuto adresu: info@stan.cz nebo na konci každého emailu.

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme.

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské unie ani do členských států Evropské unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.